Biển số đẹp trúng đấu giá được bán lại như thế nào?

ANTD.VN - Theo quy định hiện nay thì tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá kèm theo chuyển quyền sở hữu xe đã đăng ký biển số xe trúng đấu giá đó.