Ký ức đẹp

Ký ức đẹp

ANTD.VN - Phố cổ, phố cũ Hà Nội thực chất có 2 khu. Một là khu phố “Hàng” đã tồn tại qua bao thế kỷ. Ai mà có người quen trên ấy rồi được dịp lên thăm thì quả là thất kinh vì những con ngõ dài, hẹp và tối thăm thẳm như lối vào lô cốt. Hai là, những khu phố cũ được hình thành từ thời thực dân Pháp đô hộ.