Áp dụng cách tính lương mới với cán bộ, công chức từ ngày 15/7

ANTD.VN - Cùng với nhiều quy định quan trọng khác như án lệ được áp dụng sau 30 ngày công bố, thêm nhiều khoản chi cho việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cách tính lương mới cho các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cũng bắt đầu được triển khai từ hôm nay, 15/7.

Thông tư 04/2019/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, phụ cấp của cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ 15/7. Cụ thể, mức lương hàng tháng = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Mức phụ cấp hàng tháng = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng. Mức phụ cấp khác = (Lương thực tế + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có). Mức hoạt động phí của đại biểu Hội đồng nhân dân = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí.

Từ 15/7, cán bộ công chức sẽ được tính lương mới

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nêu rõ, án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố.

Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Trường hợp Tòa án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa án.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của mình trong việc xét xử, giải quyết vụ việc tương tự.

Thông tư 06/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực quy định, từ 15/7 không thực hiện việc sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ đối với công chức là Đảng viên, mà thống nhất xác định ngày, tháng, năm sinh (tuổi) theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

Thông tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết các văn bản bắt buộc phải có trong hồ sơ của viên chức đang công tác, bao gồm: Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (do viên chức kê khai bổ sung định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý); Bản sao các quyết định bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật; Bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá hàng năm...

Ngoài ra, hồ sơ còn phải có Bản nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức hàng năm của cơ quan có thẩm quyền; Bản kê khai tài sản đối với viên chức bắt buộc kê khai tài sản; Đơn, thư kèm theo các văn bản xác minh, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến viên chức và gia đình được phản ánh trong đơn, thư; Văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của viên chức.

Thông tư 30/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định 4 hình thức xử lý kỷ luật đối với thành viên giao dịch công cụ nợ tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và buộc chấm dứt tư cách thành viên.

Cũng theo Thông tư này, thành viên giao dịch chịu hình thức xử lý kỷ luật cao nhất khi thuộc một trong các trường hợp:

Không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm thành viên giao dịch; Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm mang tính hệ thống các quy định về thành viên giao dịch công cụ nợ; Giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; tổ chức chấm dứt tồn tại sau khi chia, sáp nhập, hợp nhất; tổ chức hình thành sau khi tách, sáp nhập không đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm thành viên giao dịch…

Thông tư 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Theo đó, từ 15/7 bổ sung một số nội dung chi đặc thù của Ủy ban ATGTQG, Bộ GTVT như chi vận hành số điện thoại đường dây nóng; chi thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tăng cường bảo đảm TTATGT phát sinh đột xuất trong năm với các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương.

Các địa phương cũng sẽ được bổ sung kinh phí cho việc chi vận hành số điện thoại đường dây nóng; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông