[ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu? [ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu?

[ẢNH] Sức mạnh quân sự chỉ bằng 1/10 Taliban, nhân tố nào khiến Tajikistan lại tự tin đối đầu?

ANTD.VN - Tiềm lực quân sự của Tajikistan khá hạn chế, nếu so với Taliban thì chỉ bằng 1/10. Tuy nhiên do có được sự hỗ trợ từ Nga, nên họ rất tự tin để sẵn sàng đối đầu tại biên giới Afghanistan.