Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?

Ai là lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay?

ANTD.VN -  Ngày 9-4, Ireland có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử là ông Simon Harris, 37 tuổi. Trong nhiều thế kỷ, đa số nguyên thủ quốc gia trên thế giới đều là đàn ông trên 60 tuổi nhưng hiện giờ, các nhà lãnh đạo trẻ ngày càng phổ biến hơn. Vậy các nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới hiện nay là ai?