Vinamilk ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026, định hướng chiến lược 5 năm và các dự án đầu tư trọng điểm

Vinamilk ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026, định hướng chiến lược 5 năm và các dự án đầu tư trọng điểm

ANTD.VN - Ngày 26/4/2022, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (“Vinamilk” hoặc “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đây là đại hội kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017-2021, ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Vinamilk.