Từ 2022, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập chứng từ, ghi sổ kế toán

  • 24/10/2021 08:47
  • 0 bình luận
  • Nhật Linh
  • In bài
ANTD.VN - Từ ngày 1/1/2022, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ phải lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán.

Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC (Thông tư 88) hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC thì phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Tại Thông tư 88, Bộ Tài chính quy định, việc bố trí người làm kế toán do người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định. Người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Từ 2022, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập chứng từ, ghi sổ kế toán ảnh 1

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ phải lập chứng từ, sổ kế toán

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư 88 hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời được vận dụng các quy định tại Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và công tác quản lý của cơ quan thuế.

Thông tư 88 cũng nêu rõ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán thì được khuyến khích áp dụng.

Về chứng từ kế toán, Thông tư quy định nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể ban hành kèm theo Thông tư.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được lập và lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Về sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Luật Kế toán và hướng dẫn ban hành kèm theo Thông tư. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định về việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định về việc sửa chữa sổ kế toán để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Tin cùng chuyên mục