• Việt Nam - Nhật Bản áp dụng quy trình đi lại ngắn ngày

    Việt Nam - Nhật Bản áp dụng quy trình đi lại ngắn ngày

    ANTD.VN - Trên cơ sở có đi có lại, Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất về việc áp dụng quy trình đi lại ngắn ngày (còn gọi là Quy chế đi lại ưu tiên cho người từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam dưới 14 ngày và Business track cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản) từ ngày 1-11-2020.