Quản lý cước vận tải biển

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định về quản lý cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển để đưa vào dự thảo Luật sửa  đổi, bổ sung Bộ luật Hàng hải. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý cạnh tranh theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12-11-2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, mặc dù trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 4-2015, có một số hãng tàu đã tăng phụ phí với mức tăng vượt quá ngưỡng 5%, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của các doanh nghiệp liên quan theo quy định tại Điều 13 Luật Cạnh tranh do không có hãng tàu/liên minh hãng tàu nào thỏa mãn tiêu chí thị phần theo quy định tại Điều 11 Luật Cạnh tranh.