• Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, hun đúc tinh thần khí phách Việt Nam

    Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, hun đúc tinh thần khí phách Việt Nam

    ANTD.VN - Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khai mạc tại Hà Nội ngày 24-11-2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc với sự tham gia của 67 điểm cầu các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị trình bày Báo cáo tập trung đánh giá kết quả việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước.