Ngân hàng có nợ xấu từ 3% trở lên sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp?

  • 27/10/2020 14:13
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng quy định chỉ cho phép các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm liền kề trước mới được mua trái phiếu doanh nghiệp, trừ trường hợp mua trái phiếu doanh nghiệp theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là TCTD). Trong đó, bổ sung, chỉnh sửa nhiều quy định nhằm siết chặt hơn hoạt động mua, bán TPDN so với quy định hiện hành tại Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 (Thông tư 22), Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018.

Cụ thể, dự thảo Thông tư kế thừa quy định “TCTD không được vay vốn của TCTD khác để mua TPDN” tại Thông tư số 22/2016/TT-NHNN. Quy định này nhằm phù hợp với các quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và tình hình hoạt động của các TCTD, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.

Ngân hàng có nợ xấu từ 3% trở lên sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp? ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước dự định bổ sung nhiều quy định để siết hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng

Dự thảo cũng bổ sung quy định “TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm liền kề trước năm mua TPDN, trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; TCTD không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua”.

Quy định này nhằm hạn chế các TCTD không kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhưng vẫn thực hiện mua bán TPDN, đồng thời góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD.

Dự thảo cũng có quy định “TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành”. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua đã phát sinh việc TCTD mua TPDN phát hành với mục đích để cơ cấu lại nợ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là trong điều kiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và không có khả năng trả nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn, dẫn đến việc phát hành thêm trái phiếu để tiếp tục cơ cấu lại nợ. Theo đó, trường hợp một đợt phát hành TPDN với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cơ cấu lại khoản nợ, thì TCTD cũng không được mua TPDN.

Dự thảo bổ sung quy định “TCTD không được mua TPDN phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác” nhằm hạn chế TCTD không được mua trái phiếu phát hành để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Quy định này xuất phát từ thực tế qua công tác kiểm tra hoạt động của TCTD, cơ quan quản lý phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động, nhưng thực tế huy động vốn để góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác, để các doanh nghiệp này thực hiện dự án hoặc tiếp tục thực hiện góp vốn, mua cổ phần... Do đó, TCTD khó kiểm soát được mục đích sử dụng vốn, dòng tiền từ nguồn phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện dự án...

Ngoài ra, dự thảo cũng có quy định “TCTD mua TPDN với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, khi chuyển đổi mục đích nắm giữ trái phiếu và thực hiện bán TPDN này cho TCTD khác thì trong vòng 12 tháng không mua lại các TPDN đã bán và/hoặc trái phiếu phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN đã bán, trừ trường hợp bán TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật”.

Điều này nhằm quản lý hoạt động mua, bán TPDN giữa các TCTD thống nhất với việc quản lý hoạt động mua, bán nợ của các TCTD và các quy định của pháp luật liên quan, tránh trường hợp các TCTD bán TPDN cho TCTD khác vào cuối năm và mua lại vào đầu năm sau để tìm cách không tuân thủ quy định của NHNN về kiểm soát hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm

Tại Điều 7 quy định về trách nhiệm của TCTD khi mua TPDN về cơ bản kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư 22 và bổ sung thêm một số quy định như: Trong thời gian nắm giữ đến ngày đáo hạn TPDN, tối thiểu định kỳ 06 tháng/lần, TCTD đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp phát hành…

Tin cùng chuyên mục