Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng

(ANTĐ) - Kể từ ngày 15-4-2010, trong hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), tổ chức cấp tín dụng chỉ được phép cung cấp cho Công ty TTTD những thông tin cơ bản nhất, gồm thông tin định danh của khách hàng vay và những người có quan hệ với khách hàng vay; lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả góp.... TTTD của khách hàng vay trong 5 năm gần nhất được Công ty TTTD sử dụng để tạo lập sản phẩm TTTD. Những thông tin này được lưu giữ tối thiểu trong vòng 5 năm kể từ ngày công ty tiếp nhận được.

Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng

(ANTĐ) - Kể từ ngày 15-4-2010, trong hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), tổ chức cấp tín dụng chỉ được phép cung cấp cho Công ty TTTD những thông tin cơ bản nhất, gồm thông tin định danh của khách hàng vay và những người có quan hệ với khách hàng vay; lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả góp.... TTTD của khách hàng vay trong 5 năm gần nhất được Công ty TTTD sử dụng để tạo lập sản phẩm TTTD. Những thông tin này được lưu giữ tối thiểu trong vòng 5 năm kể từ ngày công ty tiếp nhận được.

Trên đây là những nội dung được quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định góp phần chia sẻ thông tin giữa các tổ chức cấp tín dụng, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hỗ trợ tổ chức tín dụng mở rộng và phát triển hoạt động tín dụng cũng như hỗ trợ khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Hùng Anh