• Đầu tư vào công nghiệp văn hóa, tạo “sức mạnh mềm” cho Hà Nội

    Đầu tư vào công nghiệp văn hóa, tạo “sức mạnh mềm” cho Hà Nội

    ANTD.VN - Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử, văn hóa; 1.350 làng nghề và làng có nghề; là nơi hội tụ đông đảo các chủ thể sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp cao... Ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX, bắt đầu xuất hiện nhận thức về lao động sáng tạo văn hóa - nghệ thuật, coi đó là một loại lao động đặc biệt và bắt đầu tìm tòi nhiều phương thức mới nhằm phát triển văn hóa, nghệ thuật trong điều kiện kinh tế thị trường. Song, công nghiệp văn hóa ở nước ta cho đến nay vẫn còn là một vấn đề rất mới mẻ.