Doanh nghiệp nhà nước phải bán ngoại tệ từ ngày 1-7

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Theo đó, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% (Doanh nghiệp nhà nước) theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và không phải là Tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho TCTD được phép theo quy định.

Doanh nghiệp nhà nước phải bán ngoại tệ từ ngày 1-7

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Theo đó, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% (Doanh nghiệp nhà nước) theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và không phải là Tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho TCTD được phép theo quy định.

Nguồn ngoại tệ phải bán cho TCTD bao gồm, ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn của doanh nghiệp nhà nước gửi tại TCTD tại thời điểm ngày 1-7-2011 và ngoại tệ thu được từ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp (trừ các nguồn thu từ giao dịch vốn) của doanh nghiệp nhà nước phát sinh từ ngày 1-7-2011. Trong trường hợp nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp trong tháng của doanh nghiệp nhà nước lớn hơn số ngoại tệ thu được và số dư tài khoản tiền gửi ngoại tệ hiện có, sẽ được mua số ngoại tệ còn thiếu từ TCTD trên cơ sở xuất trình tài liệu, chứng từ hợp lệ.

Anh Tú