Tính thuế TNCN với khoản thu được chi trả từ ngày 1-7-2010

(ANTĐ) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Tính thuế TNCN với khoản thu được chi trả từ ngày 1-7-2010

(ANTĐ) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Nếu chi trả các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại của năm 2009 trước ngày 1-7-2010 thì các khoản thu nhập này thuộc thu nhập được miễn thuế, đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế. Tuy nhiên, nếu chi trả sau ngày 30-6-2010 thì phải tính thuế đối với khoản thu nhập này. Trường hợp ứng trước các khoản thu nhập này có nguồn gốc của năm 2010 và những năm tiếp theo trong năm 2009 thì phải tính thuế và kê khai quyết toán thuế năm 2009 đối với phần thu nhập chi trả ứng trước.

Đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của các năm từ năm 2008 trở về trước, năm 2009 mới được chi trả thì cũng thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN; đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đối với các khoản này.

Công Trường