Mức tiền phải nộp khi chuyển đất liền kề thành đất ở

  • 28/12/2011 16:50
  • 0 bình luận
  • Quốc Đô
  • In bài
ANTĐ - Khi được phép chuyển đổi đất ao, vườn liền kề thành đất ở, thì các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định.
Mức tiền phải nộp khi chuyển đất liền kề thành đất ở ảnh 1 Đất vườn, ao và đất nông nghiệp liền kề được chuyển mục đích sử dụng phải làm nghĩa vụ tài chính.
Nghĩa vụ tài chính như sau:

Nếu chuyển đất từ đất ao, vườn liền kề thành đất ở, thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Trường hợp thửa đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất ao, vườn liền kề được hình thành từ việc chia tách thửa, khi được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo mức trên.

Chuyển từ đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp.

Nếu đất nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Trường hợp nhận chuyển nhượng sử dụng đất sau ngày 1-7-2004 mà chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho người chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với hộ gia đình, cá nhân được được UBND quận, huyện, thị xã quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất, thì người sử dụng đất được lựa chon 1 thửa đất để xác định diện tích trong hạn mức và cam kết, kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh để được phép chuyển mục đích sử dụng, được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội.

Nếu được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, thì người sử dụng đất bị phạt tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.

Thời hạn sử dụng đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất là lâu dài.

Tin cùng chuyên mục