Việt Nam khẳng định vị thế, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới

Việt Nam khẳng định vị thế, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới

ANTD.VN - Thành công của các hoạt động đối ngoại đã cho thấy Việt Nam tự tin tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hội nhập và phát triển đất nước, góp phần củng cố niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế, nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Vị thế và uy tín quốc tế của nước ta trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới.