Đổi mới hơn nữa công tác dân vận

(ANTĐ) - Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tại Hà Nội, ngày 11-1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: “Công tác dân vận đã thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước”.

Đổi mới hơn nữa công tác dân vận

(ANTĐ) - Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tại Hà Nội, ngày 11-1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: “Công tác dân vận đã thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích quan trọng mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có những đổi mới và tiến bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích quan trọng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện công tác dân vận như: Công tác tham mưu còn hạn chế. Nội dung phương thức tập hợp, vận động quần chúng còn theo nếp cũ, chưa thực sự hấp dẫn.

Không ít nơi, do cán bộ chưa nhạy bén, còn nặng về hình thức, hoạt động hành chính nên chưa kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân hoặc những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quần chúng để phản ánh và đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giải quyết lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chưa chủ động nghiên cứu và dự báo tình hình có thể nảy sinh. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở không ít nơi còn nặng tính hình thức, hiệu quả thấp.

Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm đầy đủ sâu sát đến công tác dân vận, chưa cử được những cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực làm công tác vận động quần chúng… Những yếu kém này cần được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể nhận thức đầy đủ, phân tích kỹ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục một cách cụ thể, kiên quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt nhằm đưa công tác dân vận của Đảng và toàn hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả hơn, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân.

(Theo TTXVN)