Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 1Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 2Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 3Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 4Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 5Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 6Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 7Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 8Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 9Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 10Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 11Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 12Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 13Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật ảnh 14

Diệt xe tăng hạng nhẹ chỉ bằng... súng AK, chuyện khó tin nhưng có thật

ANTD.VN - Diệt xe tăng hạng nhẹ xưa nay vẫn phải sử dụng súng phóng lựu chuyên dụng mới có thể thành công, nhưng sắp tới điều này sẽ thay đổi với khẩu AK cải tiến của Nga.