Bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh do phải tự đấu thầu thuốc, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương.
Các cơ quan Bảo hiểm xã hội cần chủ động phối hợp nhằm đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế

Các cơ quan Bảo hiểm xã hội cần chủ động phối hợp nhằm đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp triển khai Công điện số 72.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Y tế báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh theo quy định, bảo đảm tiến độ.

Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, tình hình và năng lực thực tế đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế để đề xuất với UBND tỉnh quyết định mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp (bao gồm danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT và danh mục đề xuất, bổ sung), giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh do phải tự đấu thầu thuốc, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương.

Đối với công tác tham gia đấu thầu thuốc, quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần chủ động rà soát, theo dõi tiến độ đấu thầu của gói thầu tập trung tại Sở Y tế, gói thầu do cơ sở khám chữa bệnh tự tổ chức đấu thầu để phối hợp và có ý kiến kịp thời với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, tránh tình trạng chậm tổ chức đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ người bệnh;

Có giải pháp đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ các thuốc trong danh mục thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động làm việc với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư trang thiết bị y tế cho người bệnh nói chung và bệnh nhân bảo hiểm y tế nói riêng; thực hiện việc tạm ứng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.