Lý giải phép thuật "thổi thắt, thổi mở" kỳ bí của người Rục ở Quảng Bình

Lý giải phép thuật "thổi thắt, thổi mở" kỳ bí của người Rục ở Quảng Bình

ANTĐ -Thuật thổi thắt, thổi mở của người Rục là dùng bùa chú thổi vào người phụ nữ để sinh hoạt vợ chồng không có con (gọi là thổi thắt). Khi cần có con trở lại, sẽ dùng bùa chú để thổi vào người phụ nữ (gọi là thổi mở).